Slam till åkermark

HD BioRec har erfarenhet sedan 20 år med att leverera slam från reningsverk till åkermark.

HD BioRec har kontrakt med kommunala avloppsreningsverk och kan leverera slam från REVAQ-certifierade reningsverk. 

Att gödsla med slam har stora fördelar då det innehåller:

Att gödsla med slam har stora fördelar då det innehåller:

  • Fosfor - en ändlig resurs som vi måste bli bättre på att återcirkulera. ”Ren” fosfor som inte i hög grad förorenats av kadmium (Cd) kommer att bli en bristvara inom överskådlig framtid.
  • Kväve, både lättillgängligt i form av ammonium och långtidsverkande i form av organiskt bundet kväve vilket frisläpps under flera år
  • Mullämnen vilket förbättrar jordens struktur
  • Spårämnen