Om HD BioRec

HD BioRec – kretslopp på riktigt.

HD BioRec arbetar med hantering och återanvändning av organiska restprodukter och slam från reningsverk. HD BioRec har sedan starten 2003 skaffat sig en stor erfarenhet på den svenska marknaden i att använda organiska restprodukter som jordförbättring och gödsel. Målsättningen är att nyttiggöra näringsämnen från olika avfallsprodukter genom återföring till lantbruket.  Kretslopp skapas mellan stad och land vid spridning av avloppsreningsverksslam samt genom att finna återvinningsvägar för organiskt avfall från industrier.

I oktober 2012 förvärvades HD BioRec av HedeDanmark. HD BioRec är lokaliserad i Helsingborg tillsammans med Väla Mark & Trädgård, ett företag inom grönyte- och fastighetsskötsel samt anläggningsarbeten. Både HD BioRec och Väla Mark & Trädgård (HD LandScape) med ca 40 medarbetare är numera en del av HedeDanmark a/s. 

HedeDanmark a/s är ett internationallt service- och handelsföretag inom den gröna sektorn. Med drygt 1000 medarbetare och en årlig omsättning  på ca. 1,7 miljarder DKK  är  HedeDanmark  marknadsledande  i Danmark när det gäller tjänster och service  till  skogsbruk, landskapsvård samt trädgård-, och parkskötsel.

HedeDanmark är också markandsledande i Danmark betäffande hantering och återanvändning av organiska restprodukter och slam. Målsättningen är att HedeDanmark  genom HD BioRec också ska uppnå en stark position på den svenska marknaden.

HedeDanmark a/s ägs av det danske Hedeselskab, som har som målsättning att främja och utveckla naturvärden och naturresurser.

HD BioRec har nöjda kunder

HD BioRec har nöjda kunder

Våra kunder har gett oss en Net Promoter Score på 81. Vi arbetar för att bli ännu bättre.