Frågor och svar om slam

Kan jag ta emot slam på all mark?

Ja, slam kan spridas på all åkermark, om marken inte:

  • Ligger inom primärt vattenskyddsområde
  • Lutar kraftigt > 10 % mot vattendrag,
  • Är för nära en vattentäkt eller vattendrag
  • Ligger inom 300 meter från detaljplanelagt område (Det lokal Miljökontoret kan ge tillstånd till spridning även här)
  • Odling av vissa grödor, t ex morötter (se SNFS 1994:2) eller användas till bete inom 10 månader

Det finns även begränsningnar i tid, se Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2011:25. Mottagaren av grödorna som odlas kan ha egna restriktioner varför det rekommenderas att kontakt tas med dem före beställning av slam.

Kan jag ta emot slam varje år?

Ja, men inte på samma areal. Slammet läggs oftast ut som en femårsgiva med 110 kg P/ha och då måste man vänta fem år innan mer slam kan läggas ut. I vissa fall läggs endast en fyraårsgiva (t ex på salix om den skördas vart 4:e år) och då kan man komma tillbaka efter fyra år.

Krävs tillstånd av Miljökontoret?

Det krävs inget tillstånd enligt lagstiftningen, men enligt REVAQ:s regler måste miljökontoret informeras. HD BioRec ombesörjer denna information och eftersträvar en god dialog med Miljökontoren.

Innehåller slammet kalk?

Endast slam från reningsverk som kalkar slammet som stabiliseringsmetod innehåller kalk och den behandlingsmetoden är ganska ovanlig i Sverige idag.

Ska slammet ingå i växtodlingsplanen?

Ja, näringsämnena i slammet ingår i växtodlingsplanen och dokumentation om mängden gödsel, giva och mängder ska arkiveras i minst sex år.

När kan man sprida slam?

I känsliga områden (t ex Skåne, Halland och Blekinge) får slam spridas 1 mars – 31 oktober om marken inte är frusen eller snötäckt. Till höstsådd gäller också att lerhalten måste vara minst 15 % vid spridning till spannmål och givan lättillgängligt kväve får då också vara maximalt 30 kg/ha. För oljeväxter finns inga krav på lerhalt och kvävegivan får vara 60 kg lättillgängligt kväve/ha. 

I övriga områden gäller spridning hela året. Lokala undantag kan finnas, se SJVFS 2004:62 (senast uppdatering SJVFS 2011:25).

Skall slam myllas eller brukas ner?

Ja, vid spridning på obevuxen mark i känsliga områden (t ex Skåne, Blekinge, Halland) ska det myllas ner inom 4 timmar och brukas ner inom 4 timmar i oktober. I övriga delar av landet gäller 12 timmar vintertid.

Luktar slam?

Ja, men det är väldigt olika från slam till slam hur mycket det luktar. För att undvika olägenheter levereas slammet så nära spridningstillfället som möjligt och efter nedmyllning minskar lukten avsevärt.

Får man odla vad som helst efter spridning av slam?

Nej, det är reglerat i lagstiftningen (SNFS 1994:2) vad som får odlas. Du får t ex inte odla t ex potatis, morötter och bär och frukter som ska konsumeras råa. Här gäller en karenstid på 10 månader.  Slam får inte heller spridas på mark som avses användas till bete eller vallfodergrödor inom 10 månader från spridningstillfället.

Mottagare av odlad gröda kan också ha särskilda regler för slamspridning varför man bör kontakta dem före spridning.

Är slammet analyserat?

Ja, slammet analyseras på både näringsämnen och tungmetaller. När det gäller REVAQ är det analyserat på 60 metaller för att man ska kunna utvärdera vilka som finns i högre halter och dessa ämnen försöker man sedan spåra källan till.