Studier i två fältförsök i Skåne

Efter 30 års studier i två fältförsök i Skåne kan följande slutsatser dras.

 • Slammens innehåll av metaller har minskat mycket från projektets start, i genomsnitt med 70 %.
 • Tillförsel av slam ger ca 7 % i skördeökning i jämförelse med helt ogödslat.
 • Skördeökningen är ca 4 % utöver ren växtnäringseffekt.
 • I 2008 års prisnivå motsvarar skördeökningen 400-900 kr/ha. Detta kan också uttryckas som att 1 ton slam-TS har ett värde på 400-900 kr för lantbrukaren.
 • pH ij marken har inte påverkats av slamtillförsel.
 • Tillförsel av 4 ton slam-TS vart 4:e år har höjt
 • P-AL med 5-12 ehneter. P-HCI-värdena har ökat med 10-20 enheter vid slamtillförsel.
 • Halten koppar i jorden har ökat signifikant på båda försöksplatserna.
 • Halten kvicksilver i jorden har signifikant ökat i alla slamled på Igelösa.
 • Tendens till ökning i jorden finns för zink, magnesium, kalcium och mullhalt vid slamtillförsel.
 • Kväve ökar i jordprofilen vid slamtillförsel.
 • Övriga växtnäringsämnen och metaller i jorden har inte påverkats av slamtillförsel.
 • Halten i skördade växtdelar har inte ökat för någon av de metaller som analyserats.
Ytterligare tjänster
 • Markkartering: Fosforgödning ska användas där det behövs och inte på marker med höga fosforvärden (fosforklass V), eftersom det då finns risk för näringsläckage till vattendrag med övergödning som följd. För att garantera att fosforn används på rätt ställe kan HD BioRec utföra en markkartering före spridning.
 • Lerhalt: Vid spridning i känsliga områden (t ex Skåne, Blekinge och Halland) efter 1 augusti till spannmålsodling måste lerhalten i åkermarken vara >15 %. BioRec kan ta prover och analysera jorden för att säkerställa att så är fallet.

Dela denna sida