Studier i två fältförsök i Skåne

Efter 40 års studier i två fältförsök i Skåne kan följande slutsatser dras.

  • Skördeökningen är ca 7 % utöver ren växtnäringseffekt.
  • pH ij marken har inte påverkats av slamtillförsel.
  • Tendens till ökning i jorden finns för zink, magnesium, kalcium och mullhalt vid slamtillförsel.
  • Kväve ökar i jordprofilen vid slamtillförsel.
Ytterligare tjänster
  • Markkartering: Fosforgödning ska användas där det behövs och inte på marker med höga fosforvärden (fosforklass V), eftersom det då finns risk för näringsläckage till vattendrag med övergödning som följd. För att garantera att fosforn används på rätt ställe kan HD BioRec utföra en markkartering före spridning.
  • Lerhalt: Vid spridning i känsliga områden (t ex Skåne, Blekinge och Halland) efter 1 augusti till spannmålsodling måste lerhalten i åkermarken vara >15 %. BioRec kan ta prover och analysera jorden för att säkerställa att så är fallet.