Miljö & REVAQ

Miljö

Alla människor har en åsikt om miljön omkring oss, både lokalt och globalt. Allt vi gör påverkar miljön på det ena eller andra sättet. Miljöfrågor handlar också om många olika saker. Det kan vara näringsämnen, CO2-utsläpp, lukt, biologisk mångfald, arbetsmiljö osv. 

När vi arbetar med hantering av organiska restprodukter är vi i daglig kontakt med ordet miljö och diskuterar ofta de miljömässiga konsekvenserna med att nyttiggöra och återanvända restprodukterna.

På HD BioRec är vi därför övertygade om att det i de allra flesta fall är rätt att återanvända så mycket som möjligt av organiska restprodukter för att bibehålla och förbättre åkermarkens bördighet.

REVAQ

REVAQ-certifieringen garanterar att slammet har en hög kvalitet då kraven för att få certifikatet överstiger lagstiftningen. REVAQ har krav på en kontinuerlig sänkning av mg Cd/kg P-kvoten, maximalt 32 gäller för 2013 och den sänkt successivt till 17 år 2025 vilket är slutmålet och motsvarar det Cd/P-innehåll som finns naturligt i toalettvatten.

REVAQ-certifikatet innebär att reningverken besöker påkopplade industrier och informerar om vilka kemikalier och metaller som inte får skickas till reningsverket. Reningsverken måste också informera hushållen i kommunen så att de inte spolar ner oönskade ämnen som sedan hamnar i antingen vattendragen eller i slammet.

Svenskt Vatten

Reningsverkens bransch organisation och de arbetar både nationellt och internationellt med att påverka beslutsfattare att förbjuda farliga ämnen så att slam utan risk kan återföras till åkermark i allt större utsträckning.