Kommunala verksamheter – Avloppsreningsverk

HD BioRec erbjuder totallösningar för hantering av avloppsreningsverksslam, oavsett kvalitet:

  • Transport från reningsverket
  • Mellanlagring innan slutanvändning om det inte kan avsättas direkt
  • Hygienisering i form av långtidslagring
  • Spridning på åkermark
  • Tillverkning av jord till anläggningsarbeten, deponitäckning mm
  • Dokumentation och spårbarhet

Vi kan även erbjuda hjälp med igångsättning av REVAQ-certifiering (information till beslutsfattare, strukturering av arbetet mm).

Målsättningen är att växtnäringen i slammet ska nyttiggöras. I sista hand undersöks möjligheter för energiutvinning.