Hur uförs spridning av slam?

Innan en spridning skrivs ett avt
  • Innan en spridning skrivs ett avtal mellan HD BioRec och lantbrukaren där HD BioRec förbinder sig att leverera slam och lantbrukaren försäkrar att tillräckligt lång tid har gått sedan eventuell tidigare slamspridning och att inga andra hinder finns.
  • HD BioRec väljer ut ett lämpligt slamparti (beror på spridningstidpunkt, nästkommande gröda mm)
  • HD BioRec tar prover på åkermarken och analyserar på tungmetaller för att kontrollera att åkermarkens innehåll inte överskrider något gränsvärde.
  • HD BioRec skickar all nödvändig information till miljökontoret i den mottagande kommunen samt till lantbrukaren
  • Leverans- och spridningstidpunkt bestäms av lantbrukaren.
  • Slammet sprids genom HD BioRec och myllas/brukas ner av lantbrukaren
  • HD BioRec rapporterar till lantbrukaren samt till det levererande reningsverket vilka mängder som spridits samt var. Spridningen läggs in i Svenskt Vattens kartdatabas där alla spridningar av slam från REVAQ-godkända reningsverk redovisas sedan 2009. Kartdatabasen är tillgänglig för bland annat reningsverken och de livsmedelsproducenter som så önskar.